Yêu cầu trợ giúp về các tiện ích của Chrome

Chúng tôi cố gắng hết sức để cải thiện nội dung của trang web này và trợ giúp của Cửa hàng Chrome trực tuyến. Một số bạn có thể gặp phải các vấn đề mà chúng tôi không giải quyết. May mắn là bạn vẫn có những cách khác để yêu cầu trợ giúp.

Để phát triển tiện ích

Đối với Cửa hàng Chrome trực tuyến

Sử dụng trang Hỗ trợ toàn diện của chúng tôi để nhận trợ giúp về các vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc mặt hàng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến của bạn.