Tiêu điểm thành phần theo dõi

Giả sử bạn đang kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận khi di chuyển trên bàn phím trên một trang. Khi di chuyển trên trang bằng phím Tab, vòng lấy nét đôi khi biến mất vì phần tử có tiêu điểm bị ẩn. Cách theo dõi phần tử được lấy tiêu điểm trong Công cụ cho nhà phát triển:

 1. Mở Bảng điều khiển.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tạo biểu thức trực tiếp Tạo biểu thức trực tiếp.

  Tạo biểu thức trực tiếp.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem các giá trị JavaScript theo thời gian thực bằng Biểu thức trực tiếp.

 3. Nhập document.activeElement.

 4. Nhấp vào phần bên ngoài giao diện người dùng Biểu thức trực tiếp để lưu.

Giá trị bạn thấy bên dưới document.activeElement là kết quả của biểu thức. Vì biểu thức đó luôn đại diện cho phần tử được lấy tiêu điểm, nên giờ đây, bạn có một cách để luôn theo dõi phần tử nào được lấy tiêu điểm.

 • Hãy di chuột qua kết quả để làm nổi bật phần tử được lấy tiêu điểm trong khung nhìn.
 • Nhấp chuột phải vào kết quả rồi chọn Hiển thị trong bảng điều khiển Phần tử để hiển thị phần tử trong Cây DOM trên bảng điều khiển Phần tử.
 • Nhấp chuột phải vào kết quả rồi chọn Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục để tạo tham chiếu biến đến nút mà bạn có thể sử dụng trong Bảng điều khiển.