הפניית API של Console

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

משתמשים ב- Console API כדי לכתוב הודעות למסוף מ-JavaScript. במאמר תחילת העבודה עם רישום הודעות במסוף תוכלו לקרוא מבוא אינטראקטיבי לנושא.

אם אתם מחפשים את שיטות הנוחות כמו debug(function) או monitorEvents(node) שזמינות רק ב-Console utilities API, ראו שירות ה-API של המסוף.

console.assert(expression, אובייקט)

רמת היומן: Error

הפונקציה כותבת שגיאה במסוף כשהערך של expression הוא false.

const x = 5;
const y = 3;
const reason = 'x is expected to be less than y';
console.assert(x < y, {x, y, reason});

התוצאה של הדוגמה console.assert() שלמעלה.

console.clear()

ניקוי המסוף.

console.clear();

אם ההגדרה שימור יומן מופעלת, console.clear() מושבת.

לחלופין, אפשר לנקות את המסוף בלחיצה על הסמל ALT_TEXT_HERE.

console.count([label])

רמת היומן: Info

הפונקציה כותבת את מספר הפעמים שבהן count() הופעל באותה שורה ועם אותו ערך של label. כדי לאפס את הספירה, צריך להתקשר אל console.countReset([label]).

console.count();
console.count('coffee');
console.count();
console.count();

התוצאה של הדוגמה console.count() שלמעלה.

console.countReset([label])

איפוס הספירה.

console.countReset();
console.countReset('coffee');

console.createTask(name)

הפונקציה מחזירה מופע Task שמשייך את דוח הקריסות הנוכחי לאובייקט task שנוצר. בהמשך תוכלו להשתמש באובייקט task הזה כדי להריץ פונקציה (f בדוגמה הבאה). ה-task.run(f) מפעיל מטען ייעודי (payload) שרירותי ומעביר את הערך המוחזר חזרה למבצע הקריאה החוזרת.

// Task creation
const task = console.createTask(name);

// Task execution
task.run(f); // instead of f();

השדה task יוצר קישור בין ההקשר של היצירה לבין ההקשר של הפונקציה האסינכרונית. הקישור הזה מאפשר לכלי הפיתוח להציג דוחות קריסות טובים יותר לפעולות אסינכרוניות. מידע נוסף מופיע במאמר דוחי קריסות מקושרים.

console.debug(object [, object, ...])

רמת היומן: Verbose

זהה ל-console.log(object [, object, ...]), מלבד רמת יומן שונה.

console.debug('debug');

התוצאה של הדוגמה Console.debug() שלמעלה.

console.dir(object)

רמת היומן: Info

מדפיסה ייצוג JSON של האובייקט שצוין.

console.dir(document.head);

התוצאה של הדוגמה console.dir() שלמעלה.

console.dirxml(node)

רמת היומן: Info

מדפיסה ייצוג XML של הצאצאים של node.

console.dirxml(document);

התוצאה של הדוגמה console.dirxml() שלמעלה.

console.error(object [, object, ...])

רמת היומן: Error

מדפיסה את object למסוף, מעצבת אותו כשגיאה וכוללת דוח קריסות.

console.error("I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.");

התוצאה של הדוגמה console.error() שלמעלה.

console.group(label)

קיבוץ הודעות באופן חזותי עד קריאה ל-console.groupEnd(label). אפשר להשתמש ב-console.groupCollapsed(label) כדי לכווץ את הקבוצה כשהיא תתועד לראשונה במסוף.

const label = 'Adolescent Irradiated Espionage Tortoises';
console.group(label);
console.info('Leo');
console.info('Mike');
console.info('Don');
console.info('Raph');
console.groupEnd(label);

התוצאה של הדוגמה console.group() שלמעלה.

אפשר גם להציב קבוצות בתוך היררכיה.

const timeline1 = 'New York 2012';
const timeline2 = 'Camp Lehigh 1970';
console.group(timeline1);
console.info('Mind');
console.info('Time');
console.group(timeline2);
console.info('Space');
console.info('Extra Pym Particles');
console.groupEnd(timeline2);
console.groupEnd(timeline1);

קבוצות בתוך קבוצות.

console.groupCollapsed(label)

זהה ל-console.group(label), אבל הקבוצה מכווצת בהתחלה כשהיא מחוברת למסוף.

console.groupEnd(label)

הפסקת הקיבוץ של ההודעות באופן חזותי. פרטים נוספים זמינים בכתובת console.group.

console.info(object [, object, ...])

רמת היומן: Info

זהה ל-console.log(object [, object, ...]).

console.info('info');

התוצאה של הדוגמה console.info() שלמעלה.

console.log(object [, object, ...])

רמת היומן: Info

מדפיסה הודעה למסוף.

console.log('log');

התוצאה של הדוגמה console.log() למעלה.

Console.table(array [, columns])

רמת היומן: Info

מתעדת מערך של אובייקטים כטבלה.

var people = [
  {
    first: 'René',
    last: 'Magritte',
  },
  {
    first: 'Chaim',
    last: 'Soutine',
    birthday: '18930113',
  },
  {
    first: 'Henri',
    last: 'Matisse',
  }
];
console.table(people);

התוצאה של הדוגמה console.table() שלמעלה.

כברירת מחדל, כל נתוני הטבלה מתועדים ב-console.table(). כדי להציג עמודה יחידה או קבוצת משנה של עמודות, אפשר להשתמש בפרמטר האופציונלי השני ולציין את השם או השמות של העמודות כמחרוזת או כמערך מחרוזות. למשל:

console.table(people, ['last', 'birthday']);

קבוצת משנה של עמודות בטבלה שנרשם ביומן באמצעות console.table().

console.time([label])

הפעלת טיימר חדש. קוראים לפונקציה console.timeEnd([label]) כדי לעצור את הטיימר ולהדפיס את הזמן שחלף למסוף.

console.time();
for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  let square = i ** 2;
}
console.timeEnd();

התוצאה של הדוגמה console.time() שלמעלה.

console.timeEnd([label])

רמת היומן: Info

הפסקת טיימר. פרטים נוספים זמינים בכתובת console.time().

console.trace()

רמת היומן: Info

מדפיסה דוח קריסות למסוף.

const first = () => { second(); };
const second = () => { third(); };
const third = () => { fourth(); };
const fourth = () => { console.trace(); };
first();

התוצאה של הדוגמה console.trace() שלמעלה.

console.warn(object [, object, ...])

רמת היומן: Warning

מדפיסה אזהרה למסוף.

console.warn('warn');

התוצאה של הדוגמה console.warn() שלמעלה.