شرایط شبکه: رشته عامل کاربر را لغو کنید

برای لغو رشته عامل کاربر از Chrome DevTools:

 1. Command + Shift + P (Mac) یا Control + Shift + P (Windows، Linux، ChromeOS) را فشار دهید تا Command Menu باز شود.

  منوی فرمان

  شکل 1 . منوی فرمان

 2. network conditions تایپ کنید، نمایش شرایط شبکه را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید تا برگه شرایط شبکه باز شود.

 3. در بخش عامل کاربر ، کادر انتخاب خودکار را غیرفعال کنید.

  غیرفعال کردن «انتخاب خودکار».

  شکل 2 . غیرفعال کردن انتخاب خودکار

 4. یک رشته عامل کاربر را از لیست انتخاب کنید یا رشته دلخواه خود را وارد کنید.