WebAuthn: Mô phỏng trình xác thực

Câu lạc bộ Fawaz Mohammad
Fawaz Mohammad
Jecelyn Yeen
Jecelyn Yeen
Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng thẻ WebAuthn trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để tạo và tương tác với trình xác thực ảo dựa trên phần mềm.

Mở thẻ WebAuthn

 1. Truy cập một trang sử dụng WebAuthn, chẳng hạn như trang minh hoạ của chúng tôi (vui lòng đăng nhập để truy cập trang này).
 2. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm > Công cụ khác > WebAuthn để mở thẻ WebAuthn.

Thẻ WebAuthn

Bật môi trường trình xác thực ảo

 1. Trên thẻ WebAuthn, hãy nhấp để bật hộp đánh dấu Enable virtual Authenticator Authenticator (Bật môi trường trình xác thực ảo).
 2. Sau khi bật, mục Trình xác thực mới sẽ xuất hiện.

Bật môi trường trình xác thực ảo

Thêm trình xác thực ảo

Cách thêm trình xác thực ảo mới:

 1. Trong phần Trình xác thực mới, hãy định cấu hình các tuỳ chọn sau:

  1. Giao thức: ctap2 (Ứng dụng đến Giao thức Authenticator) hoặc u2f (Yếu tố thứ 2 phổ biến)
  2. Truyền tải: usb, nfc, ble hoặc internal
  3. Hỗ trợ khoá thường trú
  4. Hỗ trợ xác minh người dùng
  5. Hỗ trợ blob lớn, chỉ dành cho giao thức ctap2 có hỗ trợ khoá thường trú

  Ví dụ:

  Thêm trình xác thực ảo mới.

 2. Nhấp vào nút Thêm.

 3. Giờ đây, bạn có thể thấy một mục có trình xác thực mới tạo. Authenticator

Mục Authenticator bao gồm bảng Thông tin xác thực. Bảng này sẽ trống cho đến khi thông tin xác thực được đăng ký với trình xác thực.

Không có thông tin xác thực

Đăng ký thông tin xác thực mới

Để đăng ký thông tin xác thực mới, bạn cần có một trang web sử dụng WebAuthn, ví dụ: trang minh hoạ của chúng tôi.

 1. Trên trang minh hoạ, hãy nhấp vào Đăng ký thông tin xác thực mới.
 2. Thông tin xác thực mới hiện đã được thêm vào bảng Thông tin xác thực trong thẻ WebAuthn.

Xem thông tin đăng nhập

Trên trang minh hoạ, bạn có thể nhấp vào nút Xác thực nhiều lần. Quan sát bảng Thông tin xác thực. Số lượng ký tự của thông tin xác thực sẽ tăng lên tương ứng.

Xuất và xoá thông tin xác thực

Bạn có thể xuất hoặc xóa thông tin xác thực bằng cách nhấp vào nút Xuất hoặc Xóa.

Xuất hoặc xoá thông tin xác thực

Đổi tên trình xác thực

 1. Để đổi tên trình xác thực, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh tên của trình xác thực.
 2. Chỉnh sửa tên, sau đó nhấp vào Enter để lưu nội dung thay đổi.

Đổi tên trình xác thực

Kích hoạt trình xác thực

Một trình xác thực mới tạo sẽ tự động hoạt động. Công cụ cho nhà phát triển chỉ hỗ trợ một trình xác thực ảo đang hoạt động tại mọi thời điểm.

Để huỷ kích hoạt tính năng xác thực, hãy xoá trình xác thực đang hoạt động.

Để kích hoạt trình xác thực, hãy chọn nút chọn Đang hoạt động trên trình xác thực đó.

Đặt trình xác thực đang hoạt động

Xoá trình xác thực ảo

Để xoá trình xác thực ảo, hãy nhấp vào nút Xoá.

Xoá trình xác thực