chrome.enterprise.hardwarePlatform

Nội dung mô tả

Sử dụng API chrome.enterprise.hardwarePlatform để biết nhà sản xuất và kiểu nền tảng phần cứng mà trình duyệt chạy. Lưu ý: API này chỉ dành cho các tiện ích được cài đặt theo chính sách doanh nghiệp.

Quyền

enterprise.hardwarePlatform

Phạm vi cung cấp

Chrome 71 trở lên Cần có chính sách

Loại

HardwarePlatformInfo

Thuộc tính

  • nhà sản xuất

    string

  • model

    string

Phương thức

getHardwarePlatformInfo()

Cam kết
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

Lấy nhà sản xuất và kiểu máy cho nền tảng phần cứng, sau đó trả lại tiện ích qua callback nếu được cho phép.

Tham số

Giá trị trả về

  • Chrome 96 trở lên

    Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.