file_handlers

Khoá tệp kê khai "file_handlers" chỉ định các loại tệp mà tiện ích ChromeOS xử lý. Để xử lý tệp, hãy sử dụng Launch Handler API của nền tảng web. Để biết thông tin cụ thể về tiện ích, hãy xem phần Xử lý tệp.

"file_handlers": [
 {
  "action": "/open_text.html",
  "name": "Plain text",
  "accept": {
   "text/plain": [".txt"]
  }
  "launch_type": "single-client"
 }
]
"file_handlers" (từ điển, không bắt buộc)
Chỉ định loại tệp mà tiện ích có thể mở.
"action" (chuỗi, bắt buộc)
Chỉ định một tệp HTML để hiển thị khi tệp được mở. Tệp phải nằm trong đuôi tệp. Việc xử lý tệp, cho dù tệp được hiển thị hoặc sử dụng theo cách khác, được thực hiện bằng JavaScript bằng cách sử dụng các API nền tảng web thích hợp. Mã này phải nằm trong một tệp JavaScript riêng biệt được đưa vào qua thẻ <script>.
"name" (chuỗi, bắt buộc)
Nội dung mô tả hành động thân thiện với người dùng.
"accept" (từ điển, bắt buộc)
Các loại tệp có thể được trang chỉ định trong "action" xử lý. Các mục trong từ điển là một cặp khoá/giá trị, trong đó khoá là loại MIME và giá trị là một mảng đuôi tệp. Chỉ cho phép các loại MIME đã biết cho khoá. Bạn được phép sử dụng các loại tệp tuỳ chỉnh, nhưng khoá cho loại tuỳ chỉnh phải là loại MIME đã biết, đồng thời hệ điều hành cơ bản phải hỗ trợ việc ánh xạ giữa loại MIME và loại tệp tuỳ chỉnh.
"launch_type" (đối tượng, không bắt buộc)
Chỉ định xem nên mở nhiều tệp trong một hay nhiều ứng dụng. Các giá trị hợp lệ là "single-client""multiple-clients". Giá trị mặc định là "single-client".