مانیفست - نام

کلید "name" (الزامی) یک رشته متن ساده و کوتاه (حداکثر 75 کاراکتر) است که پسوند را مشخص می کند. مثلا:

{
  "name": "My extension name"
}

شما می توانید یک رشته محلی خاص را مشخص کنید. برای جزئیات بیشتر به بین المللی سازی مراجعه کنید.

در مکان های زیر نمایش داده می شود:

همچنین به نام کوتاه مراجعه کنید.