Xem, thêm, chỉnh sửa và xoá cookie

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cookie HTTP chủ yếu được dùng để quản lý các phiên hoạt động của người dùng, lưu trữ các lựa chọn cá nhân hoá của người dùng và theo dõi hành vi của người dùng. Chúng cũng là nguyên nhân gây ra tất cả các biểu mẫu đồng ý "trang này sử dụng cookie" gây khó chịu mà bạn thấy trên web. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách xem, thêm, chỉnh sửa và xoá cookie của trang bằng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.

Mở ngăn Cookie

 1. Mở Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
 2. Mở Application (Ứng dụng) > Storage > Cookie rồi chọn một nguồn gốc.

Ngăn Cookie.

Trường

Bảng Cookie chứa các trường sau:

 • Tên. Tên của cookie.
 • Giá trị. Giá trị của cookie.
 • Miền. Máy chủ lưu trữ được phép nhận cookie.
 • Đường dẫn. URL phải có trong URL được yêu cầu để gửi tiêu đề Cookie.
 • Hết hạn / Tối đa hoá độ tuổi. Ngày hết hạn hoặc tuổi tối đa của cookie. Đối với cookie trong phiên, giá trị này luôn là Session.
 • Kích thước. Kích thước của cookie, tính bằng byte.
 • HttpOnly (Chỉ HTTP). Nếu đúng, trường này cho biết chỉ nên sử dụng cookie qua HTTP và bạn không được phép sửa đổi JavaScript.
 • An toàn. Nếu đúng, trường này cho biết rằng cookie chỉ có thể được gửi đến máy chủ qua một kết nối HTTPS bảo mật.
 • SameSite. Chứa Strict hoặc Lax nếu cookie đang sử dụng thuộc tính SameSite thử nghiệm.
 • Khoá phân vùng. Đối với cookie có trạng thái phân vùng độc lập, khoá phân vùng là trang web của URL cấp cao nhất mà trình duyệt đã truy cập lúc bắt đầu yêu cầu đến điểm cuối đã đặt cookie.
 • Mức độ ưu tiên. Chứa Low, Medium (mặc định) hoặc High nếu sử dụng thuộc tính Mức độ ưu tiên của cookie không dùng nữa.

Để xem giá trị của cookie, hãy chọn giá trị đó trong bảng. Để xem giá trị không mã hoá phần trăm, hãy đánh dấu vào Show URL-decoded (Hiện URL đã giải mã hoá).

Lọc cookie

Sử dụng hộp Bộ lọc để lọc cookie theo Tên hoặc Giá trị.

Lọc ra mọi cookie không chứa "id".

Tính năng lọc theo trường khác không được hỗ trợ. Bộ lọc không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cách thêm cookie tuỳ ý:

 1. Nhấp đúp vào một hàng trống trong bảng.
 2. Nhập Name (Tên) và Value (Giá trị) rồi nhấn phím Enter.

Công cụ cho nhà phát triển tự động điền các trường bắt buộc khác. Bạn có thể chỉnh sửa các đề xuất này như mô tả trong phần tiếp theo.

Chỉnh sửa cookie

Tất cả các trường đều có thể chỉnh sửa, ngoại trừ trường Kích thước cập nhật tự động.

Nhấp đúp vào một trường để chỉnh sửa trường đó.

Đặt tên của cookie thành 'DEVTOOLS!'

Công cụ cho nhà phát triển làm nổi bật những cookie có giá trị trường không hợp lệ bằng màu đỏ.

Cookie có giá trị Khoá phân vùng không hợp lệ.

Để lọc ra cookie hợp lệ, hãy đánh dấu vào Chỉ hiển thị cookie có vấn đề trong thanh thao tác trên cùng.

Xoá cookie

Để xoá cookie, hãy chọn cookie đó rồi nhấp vào Xoá cookie đã chọn trong thanh thao tác trên cùng.

Xoá cookie đã chọn.

Nhấp vào Xoá tất cả để xoá tất cả cookie.

Đang xoá tất cả cookie.

Xác định và kiểm tra cookie của bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba là cookie do một trang web đặt khác với trang cấp cao nhất hiện tại. Cookie của bên thứ ba có thuộc tính SameSite=None.

Công cụ cho nhà phát triển liệt kê các cookie như vậy trong Ứng dụng > Bộ nhớ > Cookie và hiển thị biểu tượng cảnh báo cảnh báo bên cạnh các cookie đó. Hãy di chuột qua biểu tượng để xem chú giải công cụ rồi nhấp vào đó để chuyển đến bảng điều khiển Vấn đề để biết thêm thông tin.

Cookie có thuộc tính SameSite=None trong phần Bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tìm thấy cookie của bên thứ ba trong Mạng > nhấp vào yêu cầu > Cookie.

Cookie có thuộc tính SameSite=None trong bảng điều khiển Mạng.

Bảng điều khiển Mạng làm nổi bật những cookie có vấn đề và hiển thị biểu tượng cảnh báo cảnh báo bên cạnh những cookie bị ảnh hưởng bởi việc loại bỏ cookie của bên thứ ba.