Tài liệu tham khảo API bảng điều khiển

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng API Bảng điều khiển để ghi thông báo vào Bảng điều khiển từ JavaScript của bạn. Hãy xem bài viết Làm quen với thông báo ghi nhật ký vào Console để biết phần giới thiệu mang tính tương tác về chủ đề này.

Hãy xem Tài liệu tham khảo API về các tiện ích của Bảng điều khiển nếu bạn đang tìm các phương thức thuận tiện như debug(function) hoặc monitorEvents(node) chỉ có trong Console.

console.assert(biểu thức; đối tượng)

Cấp độ nhật ký: Error

Ghi một lỗi vào bảng điều khiển khi expression cho kết quả là false.

const x = 5;
const y = 3;
const reason = 'x is expected to be less than y';
console.assert(x < y, {x, y, reason});

Kết quả của ví dụ về console.assert() ở trên.

console.clear()

Xoá bảng điều khiển.

console.clear();

Nếu bạn bật Preserve Log (Lưu giữ nhật ký) thì console.clear() sẽ bị tắt.

Hoặc bạn có thể Xoá bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng ALT_TEXT_HERE.

console.count([label])

Cấp độ nhật ký: Info

Ghi số lần count() được gọi trên cùng một dòng và bằng cùng một label. Gọi console.countReset([label]) để đặt lại số lượng.

console.count();
console.count('coffee');
console.count();
console.count();

Kết quả của ví dụ về console.count() ở trên.

console.countReset([label])

Đặt lại một bộ đếm.

console.countReset();
console.countReset('coffee');

console.createTask(name)

Trả về một thực thể Task liên kết dấu vết ngăn xếp hiện tại với đối tượng task đã tạo. Sau này, bạn có thể sử dụng đối tượng task này để chạy một hàm (f trong ví dụ sau). task.run(f) thực thi một tải trọng tuỳ ý và chuyển tiếp giá trị trả về trở lại phương thức gọi.

// Task creation
const task = console.createTask(name);

// Task execution
task.run(f); // instead of f();

task tạo thành mối liên kết giữa ngữ cảnh tạo và ngữ cảnh của hàm không đồng bộ. Đường liên kết này cho phép Công cụ cho nhà phát triển hiển thị dấu vết ngăn xếp chính xác hơn cho các hoạt động không đồng bộ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Dấu vết ngăn xếp được liên kết.

console.debug(đối tượng [, đối tượng, ...])

Cấp độ nhật ký: Verbose

Giống hệt với console.log(object [, object, ...]), ngoại trừ cấp độ nhật ký khác.

console.debug('debug');

Kết quả của ví dụ về console.debug() ở trên.

console.dir(object)

Cấp độ nhật ký: Info

In bản trình bày JSON của đối tượng được chỉ định.

console.dir(document.head);

Kết quả của ví dụ về console.dir() ở trên.

console.dirxml(node)

Cấp độ nhật ký: Info

In bản trình bày XML của các thành phần con của node.

console.dirxml(document);

Kết quả của ví dụ về console.dirxml() ở trên.

console.error(đối tượng [, đối tượng, ...])

Cấp độ nhật ký: Error

In object ra Bảng điều khiển, định dạng lỗi và bao gồm một dấu vết ngăn xếp.

console.error("I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.");

Kết quả của ví dụ về console.error() ở trên.

console.group(label)

Nhóm các thông báo lại với nhau theo cách trực quan cho đến khi console.groupEnd(label) được gọi. Sử dụng console.groupCollapsed(label) để thu gọn nhóm khi nhóm được ghi vào Console lúc đầu.

const label = 'Adolescent Irradiated Espionage Tortoises';
console.group(label);
console.info('Leo');
console.info('Mike');
console.info('Don');
console.info('Raph');
console.groupEnd(label);

Kết quả của ví dụ về console.group() ở trên.

Ngoài ra, bạn có thể lồng ghép các nhóm.

const timeline1 = 'New York 2012';
const timeline2 = 'Camp Lehigh 1970';
console.group(timeline1);
console.info('Mind');
console.info('Time');
console.group(timeline2);
console.info('Space');
console.info('Extra Pym Particles');
console.groupEnd(timeline2);
console.groupEnd(timeline1);

Nhóm được lồng.

console.groupCollapsed(label)

Giống như console.group(label), ngoại trừ việc nhóm ban đầu được thu gọn khi được ghi vào Bảng điều khiển.

console.groupEnd(label)

Dừng nhóm thông báo bằng hình ảnh. Hãy xem console.group.

console.info(đối tượng [, đối tượng, ...])

Cấp độ nhật ký: Info

Giống hệt với console.log(object [, object, ...]).

console.info('info');

Kết quả của ví dụ về console.info() ở trên.

console.log(đối tượng [, đối tượng, ...])

Cấp độ nhật ký: Info

In thông báo đến Bảng điều khiển.

console.log('log');

Kết quả của ví dụ về console.log() ở trên.

console.table(mảng [, cột])

Cấp độ nhật ký: Info

Ghi nhật ký một mảng đối tượng dưới dạng bảng.

var people = [
  {
    first: 'René',
    last: 'Magritte',
  },
  {
    first: 'Chaim',
    last: 'Soutine',
    birthday: '18930113',
  },
  {
    first: 'Henri',
    last: 'Matisse',
  }
];
console.table(people);

Kết quả của ví dụ về console.table() ở trên.

Theo mặc định, console.table() sẽ ghi lại mọi dữ liệu trong bảng. Để hiển thị một cột hoặc một tập hợp con các cột, bạn có thể sử dụng tham số không bắt buộc thứ hai và chỉ định tên cột hoặc tên cột dưới dạng một chuỗi hoặc một mảng chuỗi. Ví dụ:

console.table(people, ['last', 'birthday']);

Một tập hợp con các cột trong bảng được ghi nhật ký bằng console.table().

console.time([label])

Bắt đầu một đồng hồ hẹn giờ mới. Gọi console.timeEnd([label]) để dừng bộ tính giờ và in thời gian đã trôi qua vào Bảng điều khiển.

console.time();
for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  let square = i ** 2;
}
console.timeEnd();

Kết quả của ví dụ về console.time() ở trên.

console.timeEnd([label])

Cấp độ nhật ký: Info

Dừng một đồng hồ hẹn giờ. Hãy xem console.time().

console.trace()

Cấp độ nhật ký: Info

In dấu vết ngăn xếp ra Bảng điều khiển.

const first = () => { second(); };
const second = () => { third(); };
const third = () => { fourth(); };
const fourth = () => { console.trace(); };
first();

Kết quả của ví dụ về console.trace() ở trên.

console.warn(đối tượng [, đối tượng, ...])

Cấp độ nhật ký: Warning

In cảnh báo tới Console (Bảng điều khiển).

console.warn('warn');

Kết quả của ví dụ về console.warn() ở trên.