Tổng quan về bảng điều khiển Phần tử

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Sử dụng bảng điều khiển Phần tử để kiểm tra và chỉnh sửa các phần tử DOM.

Tổng quan

Bảng điều khiển Elements (Phần tử) cung cấp giao diện mạnh mẽ để kiểm tra và thao tác với DOM. Bạn có thể sử dụng cây DOM, tương tự như tài liệu HTML, để chọn các nút DOM cụ thể và sửa đổi chúng bằng các công cụ khác.

Bảng điều khiển Phần tử cũng có các thẻ chứa các công cụ liên quan sau đây:

Mở bảng điều khiển Phần tử

Theo mặc định, khi bạn mở Công cụ cho nhà phát triển, bảng điều khiển Phần tử sẽ mở ra. Bạn cũng có thể kiểm tra một nút ở vị trí bất kỳ trên trang để tự động mở bảng điều khiển Phần tử.

Cách mở bảng điều khiển Phần tử theo cách thủ công:

  1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
    • macOS: Command+Shift+P
    • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
  3. Bắt đầu nhập Elements, chọn Hiển thị các thành phần rồi nhấn phím Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Phần tử trong Ngăn ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.