Yêu cầu mạng: Kiểm tra trang web của bạn bằng cách chặn các yêu cầu mạng

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Sử dụng bảng điều khiển Chặn yêu cầu mạng để kiểm tra cách trang của bạn hoạt động nếu một số tài nguyên nhất định, chẳng hạn như hình ảnh hoặc biểu định kiểu, bị chặn tải.

Tổng quan

Bảng điều khiển Chặn yêu cầu mạng cho phép bạn chặn nhiều tài nguyên hoặc "mẫu" cùng lúc và chuyển đổi chúng trong một danh sách. Bạn cũng có thể chặn miền hoặc URL yêu cầu mạng trong bảng Mạng và các mẫu tương ứng sẽ xuất hiện trong bảng Chặn yêu cầu mạng.

Bảng điều khiển Chặn yêu cầu kết nối mạng cho phép bạn:

 • Thêm hoặc xoá mẫu.
 • Chỉnh sửa mẫu.
 • Hãy xoá tất cả các mẫu.
 • Bật hoặc tắt tính năng chặn yêu cầu kết nối mạng. Sau khi bật, bạn có thể bật/tắt tính năng chặn cho một mẫu riêng lẻ.

Thao tác đóng Công cụ cho nhà phát triển sẽ tắt tính năng chặn yêu cầu mạng. Bạn phải mở bảng điều khiển và bật lại tính năng chặn. Tuy nhiên, Công cụ cho nhà phát triển lưu các mẫu ngay cả sau khi trình duyệt đóng.

Mở bảng chặn yêu cầu kết nối mạng

Cách mở bảng điều khiển Chặn yêu cầu kết nối mạng:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
 3. Bắt đầu nhập Network request blocking, chọn Hiển thị chặn yêu cầu mạng rồi nhấn Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Chặn yêu cầu mạng ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.

Hoặc, ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tuỳ chọn khác > Công cụ khác > Chặn yêu cầu mạng.

Chặn yêu cầu kết nối mạng

Có 2 cách để chặn yêu cầu mạng. Đầu tiên:

 1. Trong bảng Chặn yêu cầu kết nối mạng, hãy nhấp vào thêm Thêm mẫu. Một ô nhập dữ liệu xuất hiện nhắc bạn nhập "Mẫu văn bản để chặn các yêu cầu trùng khớp".

  Bạn có thể nhập bất kỳ thông tin nào sau đây:

  • URL đầy đủ.
  • URL một phần có dấu hoa thị "*" để so khớp mẫu ký tự đại diện.
  • Tên miền. Thao tác này sẽ chặn tất cả yêu cầu có chứa miền này.
 2. Nhấp vào Thêm và đảm bảo chọn hộp kiểm Bật tính năng chặn yêu cầu mạng.

 3. Tải lại trang. Bảng Chặn yêu cầu kết nối mạng cho thấy số lượng yêu cầu bị chặn bên cạnh mẫu.

Thứ hai, bạn có thể chặn các yêu cầu mạng từ bảng điều khiển Mạng trong Công cụ cho nhà phát triển.

 1. Trong bảng điều khiển Network (Mạng), ở phần Name (Tên), hãy nhấp chuột phải vào một yêu cầu rồi chọn Block request URL (Chặn URL yêu cầu) hoặc Block request domain (Chặn miền yêu cầu). hình ảnh
 2. Bảng điều khiển Chặn yêu cầu kết nối mạng sẽ tự động mở ra và liệt kê mẫu có liên quan là đã bị chặn.
 3. Đảm bảo bạn đã chọn hộp kiểm Bật tính năng chặn yêu cầu mạng.
 4. Hãy tải lại trang để xem số lượng yêu cầu bị chặn bên cạnh mẫu tương ứng.

Số lượng yêu cầu bị chặn có thể cập nhật khi có thêm yêu cầu được đưa ra. Việc làm mới trang sẽ đặt lại các số.

Xoá mẫu chặn yêu cầu kết nối mạng

Cách xoá một mẫu chặn yêu cầu kết nối mạng cụ thể khỏi danh sách:

 • Trong bảng Chặn yêu cầu kết nối mạng, hãy di chuột qua một mẫu.
 • Nhấp vào nút xoá Delete.

Để xoá tất cả mẫu chặn yêu cầu kết nối mạng, trong thanh hoạt động, hãy nhấp vào nút chặn Xoá tất cả mẫu chặn yêu cầu kết nối mạng.

Sửa đổi mẫu yêu cầu chặn mạng

Để sửa đổi một mẫu, trong bảng Chặn yêu cầu mạng, hãy nhấp vào nút chỉnh sửa Chỉnh sửa bên cạnh mẫu, chỉnh sửa mẫu đó rồi nhấp vào Lưu.

Bật/tắt tính năng chặn yêu cầu kết nối mạng

Hộp đánh dấu check_box Bật tính năng chặn yêu cầu mạng cho phép bạn bật và tắt tính năng chặn yêu cầu mạng cho tất cả các mẫu cùng một lúc.