Xem và chỉnh sửa bộ nhớ phiên

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để xem, chỉnh sửa và xoá các cặp khoá-giá trị sessionStorage. Bộ nhớ phiên sẽ bị xoá khi phiên trang kết thúc.

Xem sessionStorage khoá và giá trị

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang web bạn muốn kiểm tra.

 2. Chuyển đến Application (Ứng dụng) > Storage (Bộ nhớ) rồi mở rộng Session Storage (Bộ nhớ phiên). Nhấp vào một miền để xem các cặp khoá-giá trị của miền đó.

  Các cặp khoá-giá trị của youtube.com.

 3. Để xem trước giá trị bên dưới bảng, hãy chọn một cặp.

  Xem giá trị của khoá đã chọn.

Để làm mới các cặp khoá-giá trị theo cách thủ công, hãy nhấp vào làm mới Refresh (Làm mới) trong thanh thao tác ở trên cùng.

Lọc cặp khoá-giá trị

Để tìm nhanh cặp khoá-giá trị mà bạn cần, hãy nhập vào hộp bộ lọc ở đầu chuỗi có chứa khoá hoặc giá trị đó.

Lọc ra các cặp khoá-giá trị không chứa chuỗi "false".

Tạo cặp khoá-giá trị sessionStorage mới

 1. Xem cặp khoá-giá trị sessionStorage của miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp đúp vào phần trống của bảng. Công cụ cho nhà phát triển sẽ tạo một hàng mới và đặt con trỏ vào cột Key (Khoá).
 3. Nhập một cặp khoá-giá trị mới.

Chỉnh sửa khoá hoặc giá trị sessionStorage

 1. Xem cặp khoá-giá trị sessionStorage của một miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp đúp vào một ô trong cột Khoá hoặc Giá trị để chỉnh sửa khoá hoặc giá trị đó.
 3. Hãy làm mới trang này để áp dụng.

Xoá sessionStorage cặp khoá-giá trị

 1. Xem cặp khoá-giá trị sessionStorage của một miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp vào một cặp khoá-giá trị để chọn.
 3. Nhấp vào Xóa. Delete trong thanh thao tác ở trên cùng để xoá cặp đã chọn. Đang xoá cặp khoá-giá trị đã chọn.
 4. Hoặc nhấp vào Xóa tất cả. Xóa tất cả để xóa tất cả các cặp.

Tương tác với sessionStorage trong Bảng điều khiển

Vì bạn có thể chạy JavaScript trong Bảng điều khiển và vì Bảng điều khiển có quyền truy cập vào ngữ cảnh JavaScript của trang, nên bạn có thể tương tác với sessionStorage từ Bảng điều khiển.

 1. Trong Công cụ cho nhà phát triển, hãy mở Bảng điều khiển.
 2. Nếu bạn muốn truy cập cặp khoá-giá trị sessionStorage của một miền khác với trang bạn đang truy cập, hãy chọn ngữ cảnh JavaScript bạn cần từ trình đơn thả xuống theo bối cảnh trong thanh thao tác ở trên cùng.
 3. Chạy biểu thức sessionStorage trong Bảng điều khiển, giống như cách bạn thực hiện trong JavaScript.

Tương tác với "sessionStorage" trong Bảng điều khiển