chrome.desktopCapture

Nội dung mô tả

API Chụp màn hình chụp nội dung màn hình, các cửa sổ riêng lẻ hoặc từng thẻ.

Quyền

desktopCapture

Loại

DesktopCaptureSourceType

Enum dùng để xác định nhóm nguồn nội dung nghe nhìn trên máy tính được dùng trong chooseDesktopMedia().

Liệt kê

"tab"

SelfCapturePreferenceEnum

Chrome 107 trở lên

Phản chiếu SelfCapturePreferenceEnum.

Liệt kê

SystemAudioPreferenceEnum

Chrome 105 trở lên

Phản chiếu SystemAudioPreferenceEnum.

Liệt kê

Phương thức

cancelChooseDesktopMedia()

chrome.desktopCapture.cancelChooseDesktopMedia(
  desktopMediaRequestId: number,
)

Ẩn hộp thoại công cụ chọn phương tiện trên máy tính do chooseDesktopMedia() hiển thị.

Tham số

 • desktopMediaRequestId

  number

  Mã do chooseDesktopMedia() trả về

chooseDesktopMedia()

chrome.desktopCapture.chooseDesktopMedia(
  sources: DesktopCaptureSourceType[],
  targetTab?: Tab,
  callback: function,
)

Hiển thị giao diện người dùng của công cụ chọn nội dung nghe nhìn trên máy tính với nhóm các nguồn đã chỉ định.

Tham số

 • Tập hợp các nguồn sẽ được hiển thị cho người dùng. Thứ tự nguồn trong nhóm sẽ quyết định thứ tự thẻ trong bộ chọn.

 • targetTab

  Thẻ không bắt buộc

  Thẻ không bắt buộc dùng để tạo luồng. Nếu bạn không chỉ định thì chỉ tiện ích gọi mới có thể sử dụng luồng thu được. Chỉ các khung trong thẻ nhất định có nguồn gốc bảo mật khớp với tab.url mới dùng được luồng. Nguồn gốc của thẻ phải là một nguồn gốc bảo mật, ví dụ: HTTPS.

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (streamId: string, options: object) => void

  • streamId

   string

   Một chuỗi mờ có thể được truyền đến API getUserMedia() để tạo luồng nội dung nghe nhìn tương ứng với nguồn do người dùng chọn. Nếu người dùng không chọn nguồn nào (tức là đã huỷ lời nhắc), thì lệnh gọi lại sẽ được gọi với streamId trống. Bạn chỉ có thể sử dụng streamId đã tạo một lần. Mã này sẽ hết hạn sau vài giây nếu không được sử dụng.

  • tùy chọn

   đối tượng

   Chrome 57 trở lên

   Chứa các thuộc tính mô tả luồng.

   • canRequestAudioTrack

    boolean

    Đúng nếu nguồn thông số có "âm thanh" và người dùng cuối không bỏ chọn hộp đánh dấu "Chia sẻ âm thanh". Nếu không phải là false và trong trường hợp này, người dùng không nên yêu cầu luồng âm thanh thông qua lệnh gọi getUserMedia.

Giá trị trả về

 • number

  Mã nhận dạng có thể được chuyển đến cancelChooseDesktopMedia() trong trường hợp cần huỷ lời nhắc.