chrome.dns

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.dns để phân giải DNS.

Quyền

dns

Phạm vi cung cấp

Kênh nhà phát triển

Để sử dụng API này, bạn phải khai báo quyền "dns" trong tệp kê khai.

{
 "name": "My extension",
 ...
 "permissions": [
  "dns"
 ],
 ...
}

Cách sử dụng

Mã sau đây gọi resolve() để truy xuất địa chỉ IP của example.com.

service-worker.js:

const resolveDNS = async () => {
  let record = await chrome.dns.resolve('example.com');
  console.log(record.address); // "192.0.2.172"
};

resolveDNS();

Loại

ResolveCallbackResolveInfo

Thuộc tính

 • xử lý

  chuỗi không bắt buộc

  Một chuỗi đại diện cho giá trị cố định của địa chỉ IP. Chỉ được cung cấp nếu resultsCode cho thấy thành công.

 • resultCode

  number

  Mã kết quả. 0 nghĩa là đã thành công.

Phương thức

resolve()

Cam kết
chrome.dns.resolve(
  hostname: string,
  callback?: function,
)

Phân giải giá trị cố định tên máy chủ hoặc địa chỉ IP đã cho.

Tham số

Giá trị trả về

 • Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.