chrome.dom

Nội dung mô tả

Sử dụng API chrome.dom để truy cập vào các API DOM đặc biệt cho Tiện ích

Phạm vi cung cấp

Chrome 88 trở lên

Phương thức

openOrClosedShadowRoot()

chrome.dom.openOrClosedShadowRoot(
  element: HTMLElement,
)

Lấy gốc bóng đổ mở hoặc gốc bóng đổ đã đóng được lưu trữ bởi phần tử được chỉ định. Nếu phần tử không đính kèm thư mục gốc bóng đổ, thì phần tử này sẽ trả về giá trị rỗng.

Tham số

  • yếu tố

    HTMLElement

Giá trị trả về