chrome.enterprise.hardwarePlatform

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.enterprise.hardwarePlatform để biết nhà sản xuất và kiểu máy của nền tảng phần cứng mà trình duyệt chạy. Lưu ý: API này chỉ dành cho các tiện ích được cài đặt theo chính sách doanh nghiệp.

Quyền

enterprise.hardwarePlatform

Phạm vi cung cấp

Chrome 71 trở lên Yêu cầu có chính sách

Loại

HardwarePlatformInfo

Thuộc tính

  • nhà sản xuất

    string

  • model

    string

Phương thức

getHardwarePlatformInfo()

Cam kết
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

Yêu cầu nhà sản xuất và kiểu máy của nền tảng phần cứng. Nếu tiện ích được uỷ quyền, hãy trả lại tiện ích qua callback.

Tham số

Giá trị trả về

  • Chrome 96 trở lên

    Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên, nhưng các lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa được phân giải cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.