chrome.enterprise.networkingAttributes

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.enterprise.networkingAttributes để đọc thông tin về mạng hiện tại. Lưu ý: API này chỉ dành cho các tiện ích bị buộc cài đặt theo chính sách doanh nghiệp.

Quyền

enterprise.networkingAttributes

Phạm vi cung cấp

Chrome 85 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS Cần có chính sách

Loại

NetworkDetails

Thuộc tính

 • ipv4

  chuỗi không bắt buộc

  Địa chỉ IPv4 cục bộ của thiết bị (không xác định nếu chưa được định cấu hình).

 • ipv6

  chuỗi không bắt buộc

  Địa chỉ IPv6 cục bộ của thiết bị (không xác định nếu chưa được định cấu hình).

 • macAddress

  string

  Địa chỉ MAC của thiết bị.

Phương thức

getNetworkDetails()

Cam kết
chrome.enterprise.networkingAttributes.getNetworkDetails(
  callback?: function,
)

Truy xuất thông tin chi tiết về mạng của mạng mặc định trên thiết bị. Nếu người dùng chưa được liên kết hoặc thiết bị không được kết nối với mạng, runtime.lastError sẽ được đặt với lý do không liên kết được.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (networkAddresses: NetworkDetails) => void

Giá trị trả về

 • Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.