chrome.instanceID

Nội dung mô tả

Sử dụng chrome.instanceID để truy cập vào dịch vụ Mã thực thể.

Quyền

gcm

Phạm vi cung cấp

Chrome 44 trở lên

Phương thức

deleteID()

Cam kết
chrome.instanceID.deleteID(
  callback?: function,
)

Đặt lại giá trị nhận dạng phiên bản ứng dụng và thu hồi tất cả mã thông báo liên kết với phiên bản đó.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  () => void

Giá trị trả về

 • Promise<void>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

deleteToken()

Cam kết
chrome.instanceID.deleteToken(
  deleteTokenParams: object,
  callback?: function,
)

Thu hồi mã thông báo đã cấp.

Tham số

 • deleteTokenParams

  đối tượng

  Các tham số cho deleteToken.

  • authorizedEntity

   string

   Chrome 46 trở lên

   Pháp nhân được uỷ quyền dùng để lấy mã thông báo.

  • xác định phạm vi của thứ nguyên.

   string

   Chrome 46 trở lên

   Phạm vi dùng để lấy mã thông báo.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  () => void

Giá trị trả về

 • Promise<void>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getCreationTime()

Cam kết
chrome.instanceID.getCreationTime(
  callback?: function,
)

Truy xuất thời gian khi InstanceID được tạo. callback sẽ trả về thời gian tạo.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (creationTime: number) => void

  • creationTime

   number

   Thời gian tạo mã thực thể, biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống.

Giá trị trả về

 • Hứa hẹn<number>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getID()

Cam kết
chrome.instanceID.getID(
  callback?: function,
)

Truy xuất giá trị nhận dạng cho thực thể ứng dụng. Mã thực thể sẽ được callback trả về. Mã nhận dạng này sẽ được trả về, miễn là danh tính của ứng dụng chưa bị thu hồi hoặc hết hạn.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (instanceID: string) => void

  • instanceID

   string

   Mã nhận dạng thực thể được chỉ định cho thực thể ứng dụng.

Giá trị trả về

 • Hứa hẹn<string>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getToken()

Cam kết
chrome.instanceID.getToken(
  getTokenParams: object,
  callback?: function,
)

Trả về mã thông báo cho phép thực thể được uỷ quyền truy cập vào dịch vụ đã xác định theo phạm vi.

Tham số

 • getTokenParams

  đối tượng

  Các tham số cho getToken.

  • authorizedEntity

   string

   Chrome 46 trở lên

   Xác định thực thể được phép truy cập vào các tài nguyên liên kết với mã phiên bản này. Đó có thể là mã dự án trong Google Developer Console.

  • tùy chọn

   đối tượng không bắt buộc

   Chrome 46 trở lên Không dùng nữa kể từ Chrome 89

   không được dùng nữa và sẽ bị bỏ qua.

   Cho phép thêm một số ít cặp giá trị/khoá chuỗi sẽ liên kết với mã thông báo và có thể dùng trong quá trình xử lý yêu cầu.

  • xác định phạm vi của thứ nguyên.

   string

   Chrome 46 trở lên

   Xác định các hành động được uỷ quyền mà pháp nhân được uỷ quyền có thể thực hiện. Ví dụ: để gửi thông báo GCM, bạn nên sử dụng phạm vi GCM.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (token: string) => void

  • mã thông báo

   string

   Mã thông báo do dịch vụ được yêu cầu chỉ định.

Giá trị trả về

 • Hứa hẹn<string>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

Sự kiện

onTokenRefresh

chrome.instanceID.onTokenRefresh.addListener(
  callback: function,
)

Được kích hoạt khi cần làm mới tất cả các mã thông báo đã cấp.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  () => void