chrome.notifications

Nội dung mô tả

Sử dụng API chrome.notifications để tạo thông báo chi tiết bằng mẫu và hiển thị những thông báo này cho người dùng trong khay hệ thống.

Quyền

notifications

Loại

NotificationBitmap

NotificationButton

Thuộc tính

 • iconUrl

  chuỗi không bắt buộc

  Không dùng nữa kể từ Chrome 59

  Biểu tượng nút không hiển thị đối với người dùng Mac OS X.

 • title

  string

NotificationItem

Thuộc tính

 • tin nhắn

  string

  Thông tin bổ sung về mặt hàng này.

 • title

  string

  Tiêu đề của một mục trong thông báo danh sách.

NotificationOptions

Thuộc tính

 • appIconMaskUrl

  chuỗi không bắt buộc

  Không dùng nữa kể từ Chrome 59

  Mặt nạ biểu tượng ứng dụng không hiển thị đối với người dùng Mac OS X.

  URL đến mặt nạ biểu tượng ứng dụng. Các URL có cùng hạn chế với iconUrl.

  Mặt nạ biểu tượng ứng dụng phải ở kênh alpha, vì chỉ kênh alpha của hình ảnh mới được xem xét.

 • nút

  NotificationButton[] không bắt buộc

  Văn bản và biểu tượng cho tối đa 2 nút hành động thông báo.

 • contextMessage

  chuỗi không bắt buộc

  Nội dung thông báo thay thế có phông chữ có trọng số thấp hơn.

 • eventTime

  số không bắt buộc

  Dấu thời gian liên kết với thông báo, tính bằng mili giây sau thời gian bắt đầu của hệ thống (ví dụ: Date.now() + n).

 • iconUrl

  chuỗi không bắt buộc

  URL dẫn đến hình đại diện, biểu tượng ứng dụng hoặc hình thu nhỏ của người gửi để thông báo về hình ảnh.

  URL có thể là URL dữ liệu, URL blob hoặc URL liên quan đến tài nguyên trong tệp .crx của tiện ích này

  **Lưu ý:**Giá trị này là bắt buộc đối với phương thức notifications.create().

 • imageUrl

  chuỗi không bắt buộc

  Không dùng nữa kể từ Chrome 59

  Hình ảnh không hiển thị đối với người dùng Mac OS X.

  URL dẫn đến hình thu nhỏ của hình ảnh cho thông báo về loại hình ảnh. Các URL có cùng hạn chế với iconUrl.

 • isClickable

  boolean không bắt buộc

  Không dùng nữa kể từ Chrome 67

  Gợi ý về giao diện người dùng này sẽ bị bỏ qua kể từ Chrome 67

 • items

  NotificationItem[] không bắt buộc

  Các mục cho thông báo nhiều mặt hàng. Người dùng trên Mac OS X chỉ thấy mục đầu tiên.

 • tin nhắn

  chuỗi không bắt buộc

  Nội dung thông báo chính.

  **Lưu ý:**Giá trị này là bắt buộc đối với phương thức notifications.create().

 • của chiến dịch

  số không bắt buộc

  Mức độ ưu tiên nằm trong khoảng từ -2 đến 2. -2 là mức độ ưu tiên thấp nhất. 2 là cao nhất. 0 là mặc định. Trên các nền tảng không hỗ trợ trung tâm thông báo (Windows, Linux và Mac), -2 và -1 dẫn đến lỗi vì các thông báo có các mức độ ưu tiên đó sẽ không xuất hiện.

 • tiến trình

  số không bắt buộc

  Tiến trình hiện tại nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

 • requireInteraction

  boolean không bắt buộc

  Chrome 50 trở lên

  Cho biết rằng thông báo sẽ vẫn hiển thị trên màn hình cho đến khi người dùng kích hoạt hoặc đóng thông báo. Giá trị mặc định này là false.

 • im lặng

  boolean không bắt buộc

  Chrome 70 trở lên

  Cho biết hệ thống sẽ không phát âm thanh hoặc rung khi thông báo hiển thị. Giá trị mặc định này là false.

 • title

  chuỗi không bắt buộc

  Tiêu đề của thông báo (ví dụ: tên người gửi email).

  **Lưu ý:**Giá trị này là bắt buộc đối với phương thức notifications.create().

 • loại

  TemplateType không bắt buộc

  Loại thông báo cần hiển thị. Bắt buộc đối với phương thức notifications.create.

PermissionLevel

Liệt kê

"granted"
Chỉ định rằng người dùng đã chọn hiển thị thông báo của ứng dụng hoặc tiện ích. Đây là tuỳ chọn mặc định tại thời điểm cài đặt.

"denied"
Chỉ định rằng người dùng đã chọn không hiện thông báo của ứng dụng hoặc tiện ích.

TemplateType

Liệt kê

"basic"
Chứa một biểu tượng, tiêu đề, thông báo, ExpandMessage và tối đa hai nút.

"image"
Chứa một biểu tượng, tiêu đề, tin nhắn, ExpandMessage, hình ảnh và tối đa hai nút.

"list"
Chứa một biểu tượng, tiêu đề, thông báo, mục và tối đa hai nút. Người dùng trên Mac OS X chỉ thấy mục đầu tiên.

"progress"
Chứa một biểu tượng, tiêu đề, thông báo, tiến trình và tối đa hai nút.

Phương thức

clear()

Cam kết
chrome.notifications.clear(
  notificationId: string,
  callback?: function,
)

Xoá thông báo đã chỉ định.

Tham số

 • notificationId

  string

  Mã của thông báo cần xoá. Dữ liệu này được trả về bằng phương thức notifications.create.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (wasCleared: boolean) => void

  • wasCleared

   boolean

Giá trị trả về

 • Promise<boolean>

  Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

create()

Cam kết
chrome.notifications.create(
  notificationId?: string,
  options: NotificationOptions,
  callback?: function,
)

Tạo và hiển thị một thông báo.

Tham số

 • notificationId

  chuỗi không bắt buộc

  Mã nhận dạng của thông báo. Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc để trống, hệ thống sẽ tự động tạo một mã nhận dạng. Nếu thông báo khớp với một thông báo hiện có, trước tiên, phương thức này sẽ xoá thông báo đó trước khi tiếp tục thao tác tạo. Mã nhận dạng này không được dài quá 500 ký tự.

  Bạn cần có tham số notificationId trước Chrome 42.

 • tùy chọn

  Nội dung thông báo.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (notificationId: string) => void

  • notificationId

   string

Giá trị trả về

 • Hứa hẹn<string>

  Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getAll()

Cam kết
chrome.notifications.getAll(
  callback?: function,
)

Truy xuất tất cả thông báo của ứng dụng hoặc tiện ích này.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (notifications: object) => void

  • thông báo

   đối tượng

Giá trị trả về

 • Promise<object>

  Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getPermissionLevel()

Cam kết
chrome.notifications.getPermissionLevel(
  callback?: function,
)

Truy xuất xem người dùng đã bật thông báo từ ứng dụng hoặc tiện ích này hay chưa.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (level: PermissionLevel) => void

Giá trị trả về

 • Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

update()

Cam kết
chrome.notifications.update(
  notificationId: string,
  options: NotificationOptions,
  callback?: function,
)

Cập nhật một thông báo hiện có.

Tham số

 • notificationId

  string

  Mã của thông báo sẽ được cập nhật. Dữ liệu này được trả về bằng phương thức notifications.create.

 • tùy chọn

  Nội dung của thông báo cần cập nhật.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (wasUpdated: boolean) => void

  • wasUpdated

   boolean

Giá trị trả về

 • Promise<boolean>

  Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

Sự kiện

onButtonClicked

chrome.notifications.onButtonClicked.addListener(
  callback: function,
)

Người dùng nhấn một nút trong thông báo.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (notificationId: string, buttonIndex: number) => void

  • notificationId

   string

  • buttonIndex

   number

onClicked

chrome.notifications.onClicked.addListener(
  callback: function,
)

Người dùng nhấp vào một khu vực không phải nút của thông báo.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (notificationId: string) => void

  • notificationId

   string

onClosed

chrome.notifications.onClosed.addListener(
  callback: function,
)

Thông báo đã đóng, do hệ thống hoặc hành động của người dùng.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (notificationId: string, byUser: boolean) => void

  • notificationId

   string

  • byUser

   boolean

onPermissionLevelChanged

chrome.notifications.onPermissionLevelChanged.addListener(
  callback: function,
)

Người dùng thay đổi cấp của quyền. Kể từ Chrome 47, chỉ ChromeOS mới có giao diện người dùng gửi sự kiện này.

Tham số

onShowSettings

Không dùng nữa kể từ Chrome 65
chrome.notifications.onShowSettings.addListener(
  callback: function,
)

Nút cài đặt thông báo tuỳ chỉnh không còn được hỗ trợ.

Người dùng nhấp vào đường liên kết để xem chế độ cài đặt thông báo của ứng dụng. Kể từ Chrome 47, chỉ ChromeOS mới có giao diện người dùng gửi sự kiện này. Kể từ Chrome 65, giao diện người dùng đó cũng đã bị loại bỏ khỏi ChromeOS.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  () => void