chrome.power

Nội dung mô tả

Sử dụng API chrome.power để ghi đè các tính năng quản lý nguồn điện của hệ thống.

Quyền

power

Khái niệm và cách sử dụng

Theo mặc định, các hệ điều hành sẽ làm mờ màn hình khi người dùng không hoạt động và cuối cùng là tạm ngưng hệ thống. Với Power API, một ứng dụng hoặc tiện ích có thể giữ cho hệ thống ở trạng thái bật.

Khi sử dụng API này, bạn có thể chỉ định Cấp mà tính năng quản lý nguồn sẽ bị tắt. Cấp độ "system" giúp hệ thống duy trì trạng thái hoạt động nhưng cho phép làm mờ hoặc tắt màn hình. Ví dụ: một ứng dụng giao tiếp có thể tiếp tục nhận thông báo khi màn hình tắt. Cấp "display" giúp màn hình và hệ thống luôn hoạt động. Ví dụ: các ứng dụng sách điện tử và bản trình bày có thể duy trì hoạt động của màn hình và hệ thống trong khi người dùng đọc.

Khi người dùng có nhiều ứng dụng hoặc tiện ích đang hoạt động, mỗi ứng dụng hoặc tiện ích có mức năng lượng riêng, thì cấp ưu tiên cao nhất sẽ có hiệu lực; "display" luôn được ưu tiên hơn "system". Ví dụ: nếu ứng dụng A yêu cầu quản lý nguồn "system" và ứng dụng B yêu cầu "display", thì "display" sẽ được dùng cho đến khi ứng dụng B được huỷ tải hoặc huỷ bỏ yêu cầu. Nếu ứng dụng A vẫn đang hoạt động, thì "system" sẽ được sử dụng.

Loại

Level

Liệt kê

"system"
Ngăn hệ thống chuyển sang chế độ ngủ để phản hồi tình trạng người dùng không hoạt động.

"display"
Ngăn việc tắt/làm mờ màn hình hoặc ngăn hệ thống chuyển sang chế độ ngủ để phản hồi tình trạng người dùng không hoạt động.

Phương thức

releaseKeepAwake()

chrome.power.releaseKeepAwake()

Huỷ bỏ một yêu cầu đã thực hiện trước đó qua requestKeepawake().

reportActivity()

Hứa hẹn Chrome 113 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS
chrome.power.reportActivity(
  callback?: function,
)

Báo cáo một hoạt động của người dùng để đánh thức màn hình khỏi trạng thái làm mờ/tắt hoặc từ trình bảo vệ màn hình. Thoát khỏi trình bảo vệ màn hình nếu trình bảo vệ màn hình đang hoạt động.

Tham số

  • số gọi lại

    hàm không bắt buộc

    Tham số callback sẽ có dạng như sau:

    () => void

Giá trị trả về

  • Promise<void>

    Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

requestKeepAwake()

chrome.power.requestKeepAwake(
  level: Level,
)

Các yêu cầu tạm thời tắt tính năng quản lý nguồn. level mô tả mức độ cần tắt tính năng quản lý nguồn. Nếu một yêu cầu trước đây do cùng một ứng dụng đưa ra vẫn có hiệu lực, thì yêu cầu đó sẽ được thay thế bằng yêu cầu mới.

Tham số