chrome.printingMetrics

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.printingMetrics để tìm nạp dữ liệu về mức sử dụng tính năng in.

Quyền

printingMetrics

Phạm vi cung cấp

Chrome 79 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS Cần có chính sách

Loại

ColorMode

Liệt kê

"BLACK_AND_WHITE"
Chỉ định chế độ đen trắng được sử dụng.

"COLOR"
Chỉ định chế độ màu đó được sử dụng.

DuplexMode

Liệt kê

"ONE_SIDED"
Chỉ định chế độ in một mặt.

"TWO_SIDED_LONG_EDGE"
Chỉ định chế độ in hai mặt được sử dụng, lật trên cạnh dài.

"TWO_SIDED_SHORT_EDGE"
Chỉ định chế độ in hai mặt được sử dụng, lật ở cạnh ngắn.

MediaSize

Thuộc tính

 • độ cao

  number

  Chiều cao (tính bằng micromét) của phương tiện dùng để in.

 • vendorId

  string

  Mã do nhà cung cấp cung cấp, ví dụ: "iso_a3_297x420mm" hoặc "na_index-3x5_3x5in". Các giá trị có thể có là các giá trị của thuộc tính IPP "media" và có thể tìm thấy trên trang IANA .

 • chiều rộng

  number

  Chiều rộng (tính bằng micromét) của phương tiện dùng để in.

Printer

Thuộc tính

 • tên

  string

  Tên được hiển thị của máy in.

 • source

  Nguồn của máy in.

 • uri

  string

  Đường dẫn đầy đủ cho máy in. Chứa giao thức, tên máy chủ, cổng và hàng đợi.

PrinterSource

Nguồn của máy in.

Liệt kê

"USER"
Chỉ định rằng máy in đã được người dùng thêm vào.

"POLICY"
Chỉ định rằng máy in đã được thêm thông qua chính sách.

PrintJobInfo

Thuộc tính

 • completionTime

  number

  Thời gian hoàn thành công việc (tính bằng mili giây sau thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).

 • creationTime

  number

  Thời gian tạo công việc (tính bằng mili giây sau thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).

 • id

  string

  Mã công việc.

 • numberOfPages

  number

  Số trang trong tài liệu.

 • máy in

  Thông tin về máy in đã in tài liệu.

 • printer_status
  Chrome 85 trở lên

  Trạng thái của máy in.

 • cài đặt

  Chế độ cài đặt của lệnh in.

 • Nguồn cho biết người đã bắt đầu lệnh in.

 • sourceId

  chuỗi không bắt buộc

  Mã của nguồn. Rỗng nếu nguồn là print_preview hoặc ANDROID_APP.

 • Trạng thái cuối cùng của công việc.

 • title

  string

  Tiêu đề của tài liệu được in.

PrintJobSource

Nguồn của lệnh in.

Liệt kê

"print_preview"
Chỉ định rằng lệnh được tạo từ trang Xem trước bản in do người dùng đưa ra yêu cầu.

"ANDROID_APP"
Chỉ định rằng công việc được tạo từ một Ứng dụng Android.

"EXTENSION"
Chỉ định rằng công việc do tiện ích tạo ra thông qua API Chrome.

"ISOLATED_WEB_APP"
Chỉ định rằng công việc do một Ứng dụng web tách biệt tạo ra thông qua API.

PrintJobStatus

Chỉ định trạng thái cuối cùng của lệnh in.

Liệt kê

"FAILED"
Chỉ định rằng lệnh in bị gián đoạn do một số lỗi.

"CANCELED"
Chỉ định rằng lệnh in đã bị người dùng hoặc thông qua API huỷ.

"printED"
Chỉ định rằng lệnh in đã được in mà không có lỗi nào.

PrintSettings

Thuộc tính

 • màu

  Chế độ màu được yêu cầu.

 • bản sao

  number

  Số lượng bản sao được yêu cầu.

 • duplex

  Chế độ song công đã yêu cầu.

 • mediaSize

  Kích thước nội dung nghe nhìn yêu cầu.

Phương thức

getPrintJobs()

Cam kết
chrome.printingMetrics.getPrintJobs(
  callback?: function,
)

Trả về danh sách các lệnh in đã hoàn tất.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (jobs: PrintJobInfo[]) => void

Giá trị trả về

 • Promise<PrintJobInfo[]>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

Sự kiện

onPrintJobFinished

chrome.printingMetrics.onPrintJobFinished.addListener(
  callback: function,
)

Sự kiện được kích hoạt khi lệnh in hoàn tất. Việc này bao gồm mọi trạng thái chấm dứt: FAILED, CANCELED và printED.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (jobInfo: PrintJobInfo) => void