chrome.privacy

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.privacy để kiểm soát việc sử dụng những tính năng trong Chrome có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng. API này dựa trên nguyên mẫu Cài đặt Chrome của loại API để nhận và đặt cấu hình của Chrome.

Quyền

privacy

Bạn phải khai báo quyền "quyền riêng tư" trong tệp kê khai của tiện ích để sử dụng API. Ví dụ:

{
 "name": "My extension",
 ...
 "permissions": [
  "privacy"
 ],
 ...
}

Khái niệm và cách sử dụng

Việc đọc giá trị hiện tại của một chế độ cài đặt Chrome rất đơn giản. Trước tiên, bạn cần tìm thuộc tính mà bạn quan tâm, sau đó bạn sẽ gọi get() trên đối tượng đó để truy xuất giá trị hiện tại của thuộc tính và mức độ kiểm soát của tiện ích. Ví dụ: để xác định xem tính năng tự động điền thẻ tín dụng của Chrome đã bật hay chưa, bạn sẽ ghi:

chrome.privacy.services.autofillCreditCardEnabled.get({}, function(details) {
 if (details.value) {
  console.log('Autofill is on!');
 } else {
  console.log('Autofill is off!');
 }
});

Việc thay đổi giá trị của một chế độ cài đặt phức tạp hơn một chút, vì trước tiên, bạn phải xác minh rằng tiện ích của bạn có thể kiểm soát chế độ cài đặt đó. Người dùng sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ cài đặt của họ nếu tiện ích của bạn bật/tắt một chế độ cài đặt bị chính sách doanh nghiệp khoá với một giá trị cụ thể (levelOfControl sẽ được đặt thành "not_controllable") hoặc nếu một tiện ích khác đang kiểm soát giá trị đó (levelOfControl sẽ được đặt thành "controlled_by_other_extensions"). Lệnh gọi set() sẽ thành công nhưng chế độ cài đặt sẽ bị ghi đè ngay lập tức. Vì điều này có thể gây nhầm lẫn, bạn nên cảnh báo người dùng khi chế độ cài đặt họ đã chọn không được áp dụng thực tế.

Điều này có nghĩa là bạn nên sử dụng phương thức get() để xác định mức độ truy cập, sau đó chỉ gọi set() nếu tiện ích của bạn có thể giành quyền kiểm soát chế độ cài đặt (trên thực tế, nếu tiện ích không thể kiểm soát chế độ cài đặt, bạn nên tắt tính năng này theo cách trực quan để giảm sự bối rối cho người dùng):

chrome.privacy.services.autofillCreditCardEnabled.get({}, function(details) {
 if (details.levelOfControl === 'controllable_by_this_extension') {
  chrome.privacy.services.autofillCreditCardEnabled.set({ value: true }, function() {
   if (chrome.runtime.lastError === undefined) {
    console.log("Hooray, it worked!");
   } else {
    console.log("Sadness!", chrome.runtime.lastError);
   }
  });
 }
});

Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của một chế độ cài đặt, hãy thêm trình nghe vào sự kiện onChange của chế độ cài đặt đó. Ngoài các trường hợp khác, tuỳ chọn này cho phép bạn cảnh báo người dùng nếu một tiện ích được cài đặt gần đây hơn giành quyền kiểm soát một chế độ cài đặt, hoặc nếu chính sách doanh nghiệp ghi đè quyền kiểm soát của bạn. Ví dụ: để theo dõi các thay đổi đối với trạng thái tự động điền thẻ tín dụng, bạn có thể sử dụng mã sau đây:

chrome.privacy.services.autofillCreditCardEnabled.onChange.addListener(
 function (details) {
  // The new value is stored in `details.value`, the new level of control
  // in `details.levelOfControl`, and `details.incognitoSpecific` will be
  // `true` if the value is specific to Incognito mode.
 }
);

Ví dụ

Để dùng thử API này, hãy cài đặt ví dụ về API về quyền riêng tư trong kho lưu trữ chrome-extension-samples.

Loại

IPHandlingPolicy

Chrome 48 trở lên

Chính sách xử lý IP của WebRTC.

Liệt kê

"default_public_and_private_interfaces"

"default_public_interface_only"

"disable_non_proxied_udp"

Thuộc tính

network

Các chế độ cài đặt ảnh hưởng đến cách Chrome xử lý kết nối mạng nói chung.

Loại

đối tượng

Thuộc tính

 • networkPredictionEnabled

  Nếu chế độ này được bật, Chrome sẽ cố gắng tăng tốc trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách phân giải trước các mục nhập DNS và giành quyền mở trước các kết nối TCP và SSL tới máy chủ. Lựa chọn ưu tiên này chỉ ảnh hưởng đến những thao tác do dịch vụ dự đoán nội bộ của Chrome thực hiện. Tính năng này không ảnh hưởng đến các trang web được tạo trước hoặc kết nối trước. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • webRTCIPHandlingPolicy
  Chrome 48 trở lên

  Cho phép người dùng chỉ định các yếu tố đánh đổi về quyền riêng tư/hiệu suất của nội dung đa phương tiện, ảnh hưởng đến cách định tuyến lưu lượng truy cập WebRTC và mức độ tiết lộ thông tin địa chỉ cục bộ. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này thuộc loại IPprocessingPolicy, có giá trị mặc định là default.

services

Chế độ cài đặt bật hoặc tắt những tính năng yêu cầu dịch vụ mạng của bên thứ ba do Google và nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn cung cấp.

Loại

đối tượng

Thuộc tính

 • alternateErrorPagesEnabled

  Nếu chế độ này được bật, Chrome sẽ sử dụng một dịch vụ web để giúp giải quyết lỗi điều hướng. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • autofillAddressEnabled
  Chrome 70 trở lên

  Nếu bạn bật tính năng này, Chrome sẽ đề xuất tự động điền địa chỉ và các dữ liệu biểu mẫu khác. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • autofillCreditCardEnabled
  Chrome 70 trở lên

  Nếu bạn bật tính năng này, Chrome sẽ đề xuất tự động điền vào biểu mẫu thẻ tín dụng. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • autofillEnabled
  Không dùng nữa kể từ Chrome 70

  Vui lòng sử dụng privacy.services.autofillAddressEnabled và privacy.services.autofillcreditCardEnabled. Yếu tố này vẫn giữ nguyên khả năng tương thích ngược trong bản phát hành này và sẽ bị xoá trong tương lai.

  Nếu bạn bật tính năng này, Chrome sẽ đề xuất tự động điền vào biểu mẫu. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • passwordSavingEnabled

  Nếu bạn bật tính năng này, trình quản lý mật khẩu sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu mật khẩu không. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • safeBrowsingEnabled

  Nếu được bật, Chrome sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bạn khỏi hành vi lừa đảo và phần mềm độc hại. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • safeBrowsingExtendedReportingEnabled

  Nếu được bật, Chrome sẽ gửi thông tin bổ sung cho Google khi tính năng Duyệt web an toàn chặn một trang, chẳng hạn như nội dung của trang bị chặn. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là false.

 • searchSuggestEnabled

  Nếu được bật, Chrome sẽ gửi văn bản bạn nhập vào Thanh địa chỉ đến công cụ tìm kiếm mặc định của bạn để đưa ra dự đoán về các trang web và tìm kiếm có thể hoàn thành nội dung bạn đã nhập. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

 • spellingServiceEnabled

  Nếu bạn bật tính năng này, Chrome sẽ sử dụng một dịch vụ web để giúp sửa lỗi chính tả. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là false.

 • translationServiceEnabled

  Nếu bạn bật tính năng này, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc. Giá trị của tuỳ chọn này là một boolean, mặc định là true.

websites

Chế độ cài đặt xác định thông tin mà Chrome cung cấp cho các trang web.

Loại

đối tượng

Thuộc tính

 • adMeasurementEnabled
  Chrome 111 trở lên

  Nếu bạn tắt tính năng này, thì Attribution Reporting APIAPI Tổng hợp riêng tư sẽ bị huỷ kích hoạt. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true. Tiện ích chỉ có thể tắt các API này bằng cách đặt giá trị thành false. Nếu bạn thử đặt các API này thành true, thì sẽ xảy ra lỗi.

 • doNotTrackEnabled
  Chrome 65 trở lên

  Nếu được bật, Chrome sẽ gửi tiêu đề "Không theo dõi" (DNT: 1) cùng với yêu cầu của bạn. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là false.

 • fledgeEnabled
  Chrome 111 trở lên

  Nếu bị tắt, Fledge API sẽ bị huỷ kích hoạt. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true. Các tiện ích chỉ có thể tắt API này bằng cách đặt giá trị thành false. Nếu bạn thử đặt API này thành true, thì sẽ xảy ra lỗi.

 • hyperlinkAuditingEnabled

  Nếu bạn bật chính sách này, Chrome sẽ gửi các ping kiểm tra khi trang web (<a ping>) yêu cầu. Giá trị của tùy chọn này là boolean loại và giá trị mặc định là true.

 • protectedContentEnabled

  Chỉ có trên Windows và ChromeOS: Nếu được bật, Chrome sẽ cung cấp một mã nhận dạng duy nhất cho các trình bổ trợ để chạy nội dung được bảo vệ. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true.

 • referrersEnabled

  Nếu được bật, Chrome sẽ gửi yêu cầu của bạn đối với các tiêu đề referer. Có, tên của tuỳ chọn này không khớp với tiêu đề bị sai chính tả. Không, chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true.

 • relatedWebsiteSetsEnabled
  Chrome 121 trở lên

  Nếu bị tắt, Bộ trang web có liên quan sẽ bị huỷ kích hoạt. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true. Các tiện ích chỉ có thể tắt API này bằng cách đặt giá trị thành false. Nếu bạn thử đặt API này thành true, thì sẽ xảy ra lỗi.

 • thirdPartyCookiesAllowed

  Nếu bạn tắt tuỳ chọn này, Chrome sẽ chặn các trang web bên thứ ba đặt cookie. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true.

 • topicsEnabled
  Chrome 111 trở lên

  Nếu tắt tính năng này, Topics API sẽ bị vô hiệu hoá. Giá trị của lựa chọn ưu tiên này là kiểu boolean và giá trị mặc định là true. Các tiện ích chỉ có thể tắt API này bằng cách đặt giá trị thành false. Nếu bạn thử đặt API này thành true, thì sẽ xảy ra lỗi.