chrome.system.memory

תיאור

ממשק ה-API של chrome.system.memory.

הרשאות

system.memory

סוגים

MemoryInfo

תכונות

 • availableCapacity

  מספר

  כמות הקיבולת הזמינה, בבייטים.

 • קיבולת

  מספר

  הכמות הכוללת של קיבולת הזיכרון הפיזית, בבייטים.

שיטות

getInfo()

הבטחה
chrome.system.memory.getInfo(
  callback?: function,
)

קבלת מידע על הזיכרון הפיזי.

פרמטרים

 • קריאה חוזרת (callback)

  פונקציה אופציונלי

  הפרמטר callback נראה כך:

  (info: MemoryInfo) => void

החזרות

 • Promise<MemoryInfo>

  Chrome 91 ומעלה

  יש תמיכה בהבטחות במניפסט מגרסה V3 ואילך, אבל אפשר לבצע קריאה חוזרת (callback) לצורך תאימות לאחור. אי אפשר להשתמש בשתיהן באותה בקשה להפעלת פונקציה. ההבטחה מסתיימת עם אותו הסוג שמועבר לקריאה החוזרת.