chrome.system.memory

Nội dung mô tả

API chrome.system.memory.

Quyền

system.memory

Loại

MemoryInfo

Thuộc tính

 • availableCapacity

  number

  Dung lượng hiện có, tính bằng byte.

 • dung lượng

  number

  Tổng dung lượng bộ nhớ thực, tính bằng byte.

Phương thức

getInfo()

Cam kết
chrome.system.memory.getInfo(
  callback?: function,
)

Lấy thông tin về bộ nhớ thực.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (info: MemoryInfo) => void

Giá trị trả về

 • Promise<MemoryInfo>

  Chrome 91 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.