chrome.systemLog

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.systemLog để ghi lại nhật ký hệ thống của Chrome từ các tiện ích.

Quyền

systemLog

Phạm vi cung cấp

Chrome 125 trở lên Chỉ ChromeOS Cần có chính sách

Loại

MessageOptions

Thuộc tính

 • tin nhắn

  string

Phương thức

add()

Cam kết
chrome.systemLog.add(
  options: MessageOptions,
  callback?: function,
)

Thêm bản ghi nhật ký mới.

Thông số

 • tùy chọn

  Tuỳ chọn ghi nhật ký.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  () => void

Giá trị trả về

 • Promise<void>

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.