Tệp kê khai – input_components

Khoá Tệp kê khai (không bắt buộc) cho phép sử dụng input.ime API (Trình chỉnh sửa phương thức nhập) để dùng với ChromeOS. Điều này cho phép tiện ích của bạn xử lý thao tác nhấn phím, thiết lập cấu trúc và mở cửa sổ hỗ trợ. Nhà phát triển cũng phải khai báo quyền "input" trong mảng "permissions" của tiện ích. Khoá này chấp nhận một mảng đối tượng: name, id, language, layouts, input_viewoptions_page (Tham khảo bảng bên dưới).

Tài sản Loại Nội dung mô tả
name string Tên bắt buộc của đối tượng thành phần đầu vào.
id string Mã đối tượng thành phần không bắt buộc.
language chuỗi (hoặc mảng chuỗi) Ngôn ngữ được chỉ định tuỳ chọn hoặc danh sách các ngôn ngữ có thể áp dụng. Ví dụ: "en", ["en", "pt"]
layouts chuỗi (hoặc mảng chuỗi) Danh sách phương thức nhập (không bắt buộc). Lưu ý rằng ChromeOS chỉ hỗ trợ một bố cục cho mỗi phương thức nhập. Nếu bạn chỉ định nhiều bố cục, thì thứ tự lựa chọn sẽ là không xác định. Do đó, các phần mở rộng chỉ nên chỉ định một bố cục cho mỗi phương thức nhập. Đối với bố cục bàn phím, tiền tố xkb: cho biết đây là tiện ích bố cục bàn phím.
Ví dụ: ["us::eng"]
input_view string Chuỗi tuỳ chọn chỉ định tài nguyên tiện ích.
options_page string Chuỗi tuỳ chọn chỉ định tài nguyên tiện ích. Nếu không được cung cấp, trang tuỳ chọn của tiện ích mặc định sẽ được sử dụng.
{
 // ...
  "input_components": [{
   "name": "ToUpperIME",
  "id": "ToUpperIME",
  "language": "en",
  "layouts": ["us::eng"]
 }]
 // ...
}