Tệp kê khai - Phiên bản

1 đến 4 số nguyên được phân tách bằng dấu chấm xác định phiên bản của tiện ích này. Một vài quy tắc áp dụng cho số nguyên:

  • Số nguyên phải nằm trong khoảng từ 0 đến 65535.
  • Số nguyên khác 0 không được bắt đầu bằng số 0. Ví dụ: 032 không hợp lệ vì bắt đầu bằng số 0.
  • Tất cả các giá trị này không được bằng 0. Ví dụ: 0 và 0.0.0.0 không hợp lệ trong khi 0.1.0.0 là hợp lệ.

Dưới đây là một số ví dụ về các phiên bản hợp lệ:

  • "version": "1"
  • "version": "1.0"
  • "version": "2.10.2"
  • "version": "3.1.2.4567"

Nếu tiện ích đã phát hành có chuỗi phiên bản mới hơn tiện ích đã cài đặt, thì tiện ích sẽ tự động cập nhật.

Phép so sánh bắt đầu bằng các số nguyên ở ngoài cùng bên trái. Sau đó, nếu các số nguyên đó bằng nhau, thì các số nguyên ở bên phải sẽ được so sánh, v.v. Ví dụ: 1.2.0 là phiên bản mới hơn 1.1.9.9999.

Một số nguyên bị thiếu thì bằng 0. Ví dụ: 1.1.9.9999 mới hơn 1.1 và 1.1.9.9999 cũ hơn 1.2.

Tên phiên bản

Ngoài trường "version" được dùng cho mục đích cập nhật, "version_name" có thể được đặt thành một chuỗi phiên bản mô tả và sẽ được dùng cho mục đích hiển thị nếu có.

Dưới đây là một số ví dụ về tên phiên bản:

  • "version_name": "1.0 beta"
  • "version_name": "build rc2"
  • "version_name": "3.1.2.4567"

Nếu không có version_name, trường phiên bản cũng sẽ được dùng cho mục đích hiển thị.