chrome.enterprise.hardwarePlatform

شرح

از chrome.enterprise.hardwarePlatform API برای دریافت سازنده و مدل پلت فرم سخت افزاری که مرورگر در آن اجرا می شود استفاده کنید. توجه: این API فقط برای برنامه های افزودنی نصب شده توسط خط مشی سازمانی در دسترس است.

مجوزها

enterprise.hardwarePlatform

دسترسی

انواع

HardwarePlatformInfo

خواص

  • سازنده

    رشته

  • مدل

    رشته

مواد و روش ها

getHardwarePlatformInfo()

وعده
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

سازنده و مدل پلتفرم سخت افزاری را دریافت می کند و در صورت مجاز بودن برنامه افزودنی، آن را از طریق callback برمی گرداند.

مولفه های

برمی گرداند

  • Chrome 96+

    Promises در Manifest V3 و نسخه های جدیدتر پشتیبانی می شود، اما callbacks برای سازگاری به عقب ارائه شده است. شما نمی توانید از هر دو در یک فراخوانی تابع استفاده کنید. وعده با همان نوع که به callback ارسال می شود حل می شود.