chrome.loginState

Nội dung mô tả

Dùng API chrome.loginState để đọc và giám sát trạng thái đăng nhập.

Quyền

loginState

Phạm vi cung cấp

Chrome 78 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS

Loại

ProfileType

Liệt kê

"EDIT_PROFILE"
Chỉ định rằng tiện ích có trong hồ sơ đăng nhập.

"USER_PROFILE"
Chỉ định rằng tiện ích có trong hồ sơ người dùng.

SessionState

Liệt kê

"UNKNOWN"
Chỉ định rằng trạng thái phiên là không xác định.

"IN_OOBE_SCREEN"
Chỉ định rằng người dùng đang ở màn hình trải nghiệm ngay lập tức.

"IN_LOGIN_SCREEN"
Chỉ định rằng người dùng đang ở màn hình đăng nhập.

"IN_SESSION"
Chỉ định rằng người dùng đang tham gia phiên.

"IN_LOCK_SCREEN"
Chỉ định rằng người dùng đang ở màn hình khoá.

"IN_RMA_SCREEN"
Chỉ định rằng thiết bị đang ở chế độ RMA, hoàn tất việc sửa chữa.

Phương thức

getProfileType()

Cam kết
chrome.loginState.getProfileType(
  callback?: function,
)

Lấy loại hồ sơ chứa tiện ích.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (result: ProfileType) => void

Giá trị trả về

 • Promise<ProfileType>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

getSessionState()

Cam kết
chrome.loginState.getSessionState(
  callback?: function,
)

Lấy trạng thái phiên hiện tại.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (result: SessionState) => void

Giá trị trả về

 • Promise<SessionState>

  Chrome 96 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.

Sự kiện

onSessionStateChanged

chrome.loginState.onSessionStateChanged.addListener(
  callback: function,
)

Được gửi đi khi trạng thái phiên thay đổi. sessionState là trạng thái phiên mới.

Tham số

 • số gọi lại

  hàm

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (sessionState: SessionState) => void