chrome.pageCapture

Nội dung mô tả

Sử dụng API chrome.pageCapture để lưu thẻ dưới dạng MHTML.

MHTML là một định dạng chuẩn được hầu hết các trình duyệt hỗ trợ. Hộp cát về quyền riêng tư bao gồm một tệp duy nhất cho trang và tất cả tài nguyên của trang (tệp CSS, hình ảnh..).

Xin lưu ý rằng vì lý do bảo mật, tệp MHTML chỉ có thể tải được qua hệ thống tệp và chỉ tải được trong khung chính.

Quyền

pageCapture

Bạn phải khai báo quyền "pageCapture" trong tệp kê khai tiện ích để sử dụng API pageCapture. Ví dụ:

{
 "name": "My extension",
 ...
 "permissions": [
  "pageCapture"
 ],
 ...
}

Phương thức

saveAsMHTML()

Cam kết
chrome.pageCapture.saveAsMHTML(
  details: object,
  callback?: function,
)

Lưu nội dung của thẻ có mã nhận dạng cho trước dưới dạng MHTML.

Tham số

 • chi tiết

  đối tượng

  • tabId

   number

   Mã của thẻ cần lưu dưới dạng MHTML.

 • số gọi lại

  hàm không bắt buộc

  Tham số callback sẽ có dạng như sau:

  (mhtmlData?: ArrayBuffer) => void

  • mhtmlData

   ArrayBuffer không bắt buộc

   Dữ liệu MHTML dưới dạng Blob.

Giá trị trả về

 • Promise<ArrayBuffer | undefined>

  Chrome 116 trở lên

  Lời hứa được hỗ trợ trong Manifest V3 trở lên nhưng lệnh gọi lại được cung cấp để có khả năng tương thích ngược. Bạn không thể sử dụng cả hai trong cùng một lệnh gọi hàm. Lời hứa sẽ được phân giải bằng cùng một loại được truyền đến lệnh gọi lại.