Xem và chỉnh sửa bộ nhớ phiên

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hướng dẫn này trình bày cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để xem, chỉnh sửa và xoá các cặp khoá-giá trị sessionStorage. Bộ nhớ phiên sẽ bị xoá khi phiên trang kết thúc.

Xem khoá và giá trị sessionStorage

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang web mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Chuyển đến Application (Ứng dụng) > Storage (Bộ nhớ) và mở rộng Bộ nhớ phiên. Nhấp vào một miền để xem các cặp khoá-giá trị của miền đó.

  Cặp khoá-giá trị của youtube.com.

 3. Để xem trước giá trị bên dưới bảng, hãy chọn một cặp.

  Xem giá trị của khoá đã chọn.

Để làm mới cặp khoá-giá trị theo cách thủ công, hãy nhấp vào Làm mới. Làm mới trong thanh thao tác ở trên cùng.

Lọc cặp khoá-giá trị

Để tìm nhanh cặp khoá-giá trị bạn cần, hãy nhập vào hộp bộ lọc ở đầu chuỗi có khoá hoặc giá trị.

Lọc ra các cặp khoá-giá trị không chứa chuỗi "false".

Tạo một cặp khoá-giá trị sessionStorage mới

 1. Xem các cặp khoá-giá trị sessionStorage của miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp đúp vào phần trống của bảng. Công cụ cho nhà phát triển tạo một hàng mới và lấy con trỏ của bạn vào cột Khoá.
 3. Nhập một cặp khoá-giá trị mới.

Chỉnh sửa sessionStorage khoá hoặc giá trị

 1. Xem sessionStorage cặp khoá-giá trị của một miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp đúp vào một ô trong cột Khoá hoặc Giá trị để chỉnh sửa khoá hoặc giá trị đó.
 3. Hãy làm mới trang này để áp dụng.

Xoá sessionStorage cặp khoá-giá trị

 1. Xem sessionStorage cặp khoá-giá trị của một miền. Ví dụ: trên trang minh hoạ này.
 2. Nhấp vào một cặp khoá-giá trị để chọn cặp đó.
 3. Nhấp vào Xóa. Xoá trong thanh thao tác ở trên cùng để xoá cặp đã chọn. Đang xoá cặp khoá-giá trị đã chọn.
 4. Hoặc nhấp vào Xóa tất cả. Xoá tất cả để xoá tất cả các cặp.

Tương tác với sessionStorage qua Bảng điều khiển

Vì bạn có thể chạy JavaScript trong Bảng điều khiển và vì Bảng điều khiển có quyền truy cập vào ngữ cảnh JavaScript của trang, nên bạn có thể tương tác với sessionStorage trong Bảng điều khiển.

 1. Trong Công cụ cho nhà phát triển, hãy mở Bảng điều khiển.
 2. Nếu bạn muốn truy cập các cặp khoá-giá trị sessionStorage của một miền khác với trang bạn đang truy cập, hãy chọn ngữ cảnh JavaScript bạn cần từ trình đơn thả xuống ngữ cảnh trong thanh thao tác ở trên cùng.
 3. Chạy biểu thức sessionStorage trong Bảng điều khiển, giống như cách bạn thực hiện trong JavaScript.

Tương tác với "sessionStorage" trên Bảng điều khiển